រឿងខ្មោចឆៅខ្មោចឆ្អិន
ឧបត្ថម្ភពី ទឹកfafa កែវទាំង៣រសជាតិ របស់ក្រុមហ៊ុន សេងហួត fafa food
Paje team is a comedy kid channel like Yong Ye , Rattanak Vibol
ហាមយកទៅចាក់ផ្សាយនៅchannelផ្សេង